فاوا و فضای مجازی

معاونت فاوا حوزه بسیج شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به منظور حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی در راستای حفظ ارزشهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فرهنگی در عرصه خدمت رسانی اقدام به راه اندازی قرارگاه سایبری بلال در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با مشارکت مناطق 37 گانه نموده است که محور های کلیدی و اهداف مهم معاونت فاوا و قرارگاه به شرح ذیل میباشد. 

 جهت دریافت فیلم های مربوط به فضای مجازی میتوانید روی قرارگاه سایبری بلال کلیک نمایید.

 

فاوا و فضای مجازی:

ابزار و امکانات الکترونیک در دنیای امروزی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جائی که امروزه پیشبرد اموربه صورت کامل وابسته به آن و سرعت عمل فعالیت­ها نیز بدان بسته است در این وظیفه ما ضمن بکارگیری صحیح از این ابزارها سعی در حفظ آن به عنوان امانت را در پیش گرفته و برآنیم تا بدان وسیله فعالیت و زحمات بی­دریغ همکاران را به اطلاع جامعه برسانیم و در انجام صحیح آن مجالی برای تأخیر و غفلت وجود ندارد.

 

  

 سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به فضای مجازی (it)

وارتباط باسیم وبی سیم حوزه بسیج در راستای اجرای ماموریت های محوله رابر عهده دارد.

 

 

1- تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از فرصت های موجود درجهت مقابله با تهدید ها

2-سیاست گذاری وبرنامه ریزی در جهت بهره گیری از فناوریهای جدید در پایگاه های تابعه

3- ایجاد زمینه نقش آفرینی بسیجیان در عرصه شبکه مجازی درسطح شرکت

4- کمک به ارتقای سطح آگاهی های علمی بسیجیان در زمینه بهره گیری از فن آوریها در عرصه اطلاعات وارتباطات.

5- رعایت اصول امنیتی وحفاظتی در بهره برداری ازسیستم های رایانه ای ارتباطی و مخابراتی ونگهداری و بهینه نمودن آنها برابر مقررات ابلاغی.

6- پی گیری تعمیرات وسایل و تجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی از رده مافوق.

7- پی گیری تامین امکانات وتجهیزات رایانه ای وخطوط مخابراتی سازمانی حوزه از رده مافوق.

8- پی گیری در جهت برقراری وتامین ارتباطات درمواقع حساس وحوادث غیرمترقبه بارده مافوق.

9- ایجاد پایانه های رایانه ای اطلاع رسانی متناسب باساختار وسازمان ابلاغی.

9- پی گیری برقراری ارتباط امن و سریع برای حوزه دروضعیت گردانی وماموریت های جمعی پایگاه.

10- برسی وارایه شیوه های برقراری ارتباط سریع ومطمئن بافرمانده پایگاه ها و اعضای شورای پایگاه ها در مواقع لزوم